Image alt text

Pravila nagradne igre „Najljepši povratak u školu“


Upoznajte se s pravilima naše velike nagradne igre u kojoj vas očekuju vrijedne nagrade

KLASA: UP/I-460-02/18-01/453

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 19. srpnja 2018. godine

 

 

Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (N/N 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Hoću knjigu d.o.o., Savska cesta 32, 10000 Zagreb, OIB 97838993800, MB 04729471 (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE "Najljepši povratak u školu"

  Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

 

Priređivač nagradne igre i voditelj obrade zbirke podataka je Hoću knjigu d.o.o., Savska cesta 32, 10000 Zagreb, OIB 97838993800,MB 04729471. U ime Hoću knjigu d.o.o. službenik za zaštitu podataka je Jurica Čubrić (jurica.cubric@hocuknjigu.hr; 01/7707-029).

 

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

 

Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom "Najljepši povratak u školu" (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača. Nagradna igra počinje dana 16.8.2018. i traje do dana 16.9.2018.

 

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske – fizičke osobe, osim zaposlenika tvrtke Priređivača, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u bilo kojoj prodavaonici Hoću knjigu d.o.o. ili putem internetskog dućana www.hocuknjigu.hr ostvare kupovinu u minimalnom iznosu od 150,00 kn na jednom računu te ispune kupon koji mogu zatražiti na blagajni, a koji sadržava broj računa, ime i prezime, adresu, grad i broj mobitela te ga ubace u za to predviđenu kutiju.

 

Na primjer: Ivan Horvat, Horvatova 5, Zagreb, 091/111-111, 123-45679991

 

Za svakih potrošenih 150,00 kn sudionici mogu ispuniti jedan kupon. Na primjer: za ukupan račun od 304,00 kn, sudionik će dobiti samo jedan kupon. Kupac s nekoliko pojedinačnih računa s minimalnim iznosom od 150,00 kn ima pravo na onoliko kupona koliko ima pojedinačnih računa te si njihovim ispunjavanjem može povećati šansu za nagradu. Međutim, jedan dobitnik može osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.

Prijava se smatra pravovaljanom ako su ispunjeni svi traženi podaci te ako se navedeni broj računa slaže s propisanim pravilima, što će se provjeriti u centralnom računalnom sustavu Priređivača. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem kupona, ali s različitim brojem računa. U slučaju da kupon s istim brojem bude ispunjen nekoliko puta od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

 

Sve neispravne ili nepotpune prijave automatski se isključuju iz izvlačenja.

 

Članak 4.

NAGRADNI FOND

 

Nagradni fond uključuje:


NagradaBroj nagradaJedinična vrijednost nagrade u knUkupna vrijednost nagrada (PDV uključen)
1Nagradno putovanje u najpoznatiji dječji zabavni park u Parizu za četveročlanu obitelj  u razdoblju od 16. do 18. studenog 2018.112.850,00 kn12.850,00 kn
2Veliki poklon paket knjiga i školskog pribora101.000,00 kn10.000,00 kn
3Mali poklon paket knjiga i školskog pribora10500,00 kn5.000,00 kn
4Barcaffe poklon paket10200,00 kn2.000,00 kn

 

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 29.850,00 kn (PDV uključen)

 

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

 

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik, osobno ili na dokaziv način (putem preporučene pošiljke).

 

Članak 5.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE I IZVLAČENJE DOBITNIKA

 

Sve ispravno popunjene prijave s imenom, prezimenom, adresom i brojem računa zaprimljene putem kupona ulaze u zajedničku kutiju koja će sadržavati kupone iz svih poslovnica.

 

Izvlačenje će se odvijati slučajnim odabirom iz zajedničke baze prikupljenih kupona. Izvlačenje će se održati 24.9.2018. godine u 12:00h, u knjižari Hoću knjigu Megastore, Bogovićeva 7, 10000 Zagreb*. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri člana, koju će imenovati Priređivač. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati imena i adrese dobitnika te će se provjeravati jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih Pravila.

 

Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih Pravila, neće se javno objavljivati podaci, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni. Podaci će se trajno obrisati tri mjeseca od završetka nagradne igre.

 

Prva nagrada "Nagradno putovanje u najpoznatiji dječji zabavni park u Parizu za četveročlanu obitelj  u razdoblju od 16. do 18. studenog 2018." je neprenosiva i odnosi se isključivo na osobu dobitnika. Ako izvučeni dobitnik prve nagrade izjavi da nije u mogućnosti iskoristiti dobivenu prvu nagradu u vrijeme navedeno u pravilima nagradne igre, izvlačit će se novi dobitnik sve dok se ne izvuče dobitnik koji je u mogućnosti iskoristiti nagradu u vrijeme navedeno u pravilima nagradne igre.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 

U slučaju da vrijednost nepodijeljenih nagrada nakon završetka nagradne igre prelazi iznos od 5.000,00 kn, nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u korist državnog proračuna sukladno čl. 11  Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10).

 

Članak 6.

ROK ZA PODIZANJE I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

 

Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku u bilo kojoj od poslovnica Priređivača.

 

Dobitnici nagrade koji u roku iz prethodnog stavka ne preuzmu nagradu, bit će pismenim putem ponovno obaviješteni i mogu svoju nagradu preuzeti u naknadnom roku.

 

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 kn postupiti u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10; odredbe čl. 11. i 15.)

 

Iznimno, nagrada se može poslati poštom.

 

Dobitnici će biti kontaktirani od strane Priređivača nagradne igre, a prilikom preuzimanja nagrade moraju se identificirati osobnim dokumentom.

 

Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi roditelji (ili skrbnici) prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.

 

Priređivač ne snosi troškove dostave izvan granica RH.

 

Članak 7.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile, odnosno u slučaju da nastupi događaj na koji Priređivač niti nije mogao utjecati, koji se nisu mogli spriječiti niti predvidjeti.

 

Članak 8.

OBJAVA REZULTATA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na Internet stranici priređivača nagradne igre www.hocuknjigu.hr u roku osam (8) dana od dana izvlačenja.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri izvučeni dobitnik daje izričitu i nedvojbenu privolu Priređivaču kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka da javno objavi njegovo ime i prezime te grad stanovanja na internet stranicama Priređivača.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Priređivaču kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka (Data Controller) da osobne podatke iz čl. 3. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradne igre.

 

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke Priređivač čuvati 3 mjeseca od dana završetka nagradne igre nakon čega će ti podaci biti uništeni te na isto sudionici pristaju u cijelosti.

 

Sudjelujući u nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradne igre pa do uništavanja istih, koriste od strane Priređivača isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti priređivača.

 

Sudionici ovoge nagradne igre sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Priređivača o svojim pravima i to:

-pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću Priređivaču na bilo koji od dostupnih kontakata Priređivača, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena

- pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja

- pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka

- pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga

- pravo dobiti od Priređivača kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.

 

Priređivač kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka rukovat će podacima sudionika prema standardima koje propisuje Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.

 

Davanje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz čl.3. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnoj igri.

 

Priređivač jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu.

 

Članak 9.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

 

Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.hocuknjigu.hr. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obaveze iz pravila nagradne igre.

 

Članak 10.

POGREŠNE  I NEREGULARNE PRIJAVE

 

Pogrešni i nepotpuno ispunjeni kuponi nevažeći su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 11.

SUDSKA NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 12.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH za njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.


*Iz tehničkih razloga izvlačenje će se održati u prostorima Hoću knjigu d.o.o., Savska cesta 32, 9. kat.

 

Hoću knjigu d.o.o.

 

Zagreb, 19.7.2018.

NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ključni su za upotrebu Internet stranice i bez istih stranica nema svoju punu funkcionalnost. Nastavkom surfanja i kupovinom neophodni se kolačići smatraju prihvaćenima. Funckionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio.

KOLAČIĆI ZA STATISTIKU I ANALITIKU

Prikupljaju se anonimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim Internet stranicama i služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu mjerenja ponašanja publike i sastavljanja izvješća za poboljšanja Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

MARKETINŠKI KOLAČIĆI

Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

www.hocuknjigu.hr koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo, funkcionalnost stranice te Vas informirao o odličnim ponudama.
Više informacija o kolačićima možete pronaći ovdje