Image alt text

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu - Prodavatelju:

Hoću knjigu d.o.o.

Banjavčićeva ulica 22
10 000 Zagreb
 
Adresa elektroničke pošte:

info@hocuknjigu.hr
 

Info telefon:

091 605 3147

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika info telefona.


Poduzeće je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Račun u Raiffeisenbank Austria d.d..
IBAN: HR3124840081135145880
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu.
 
Osoba ovlaštena za zastupanje direktor: Matija Fojs
MB: 081099376
OIB: 97838993800

 

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

 
Prethodno kupnji, kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.
 
Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.Opće odredbe

Prodavatelj pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni hocuknjigu.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

 
Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki. Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na elektroničkim uređajima Kupca do kojih može doći, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati, za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.
 
Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, poduzeće Hoću knjigu d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
 
Poduzeće Hoću knjigu d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Nastavkom korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih izmjenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Kupac prihvaća izmjene.
 
Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.
 
Svi materijali koji se nalaze na hocuknjigu.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Prodavatelja ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.
 
Kupac se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice hocuknjigu.hr isključivo na vlastitiu odgovornost Kupca tako da poduzeće Hoću knjigu d.o.o. ne jamči za: 1. Za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili 2. Za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove intarnetske stranice.
 
Kupac izričito potvrđuje da poduzeće Hoću knjigu d.o.o. nije odgovorno za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Kupca ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Kupcu.
 
Uz prethodno navedene uvjete, poduzeće Hoću knjigu d.o.o. neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do kupca ili za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze.
 
Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Kupca.
 
Kupac može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Prodavatelj će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
 
Hoću knjigu je registrirani žig poduzeća Hoću knjigu d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.
 
hocuknjigu.hr je registrirana domena poduzeća Hoću knjigu d.o.o..
 
Društvo Hoću knjigu d.o.o., prodavač je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Kupci. Društvo Hoću knjigu d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
 
Sjedište poduzeća Hoću knjigu d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice hocuknjigu.hr

Uvjet za korištenje hocuknjigu.hr Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga hocuknjigu.hr Internet stranice.

hocuknjigu.hr poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti. hocuknjigu.hr preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun hocuknjigu.hr .


Jezik

 Jezik komunikacije na Internet stranici hocuknjigu.hr  je hrvatski književni jezik.  


Cijene

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (Eur) te uključuju PDV. Hoću knjigu d.o.o. pridržava pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (u slučaju akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena u trgovinama Prodavatelja.

 

Akcijska prodaja

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Hoću knjigu d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok trajanja.

 

Dostupnost Proizvoda i rok isporuke

Prijevoznička tvrtka (GLS) dostavlja proizvode ili usluge u roku od maksimalno 48 sati od preuzimanja pošiljke u skladištu hocuknjigu.hr (ne računajući vikende i praznike). Iznimka su otoci gdje se dostava vrši u roku od maksimalno 72 sata od preuzimanja pošiljke u skladištu hocuknjigu.hr. Za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke.
 
Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kupca će se prethodno kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu.
Kupljeni Proizvodi biti će dostavljeni u skladu sa gore navedenim uvjetima ukoliko je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom.

 

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa sa Hoću knjigu d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Hoću knjigu d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Hoću knjigu d.o.o. i kupca.

 
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
 
Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Prodavatelj posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.
 
Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Hoću knjigu d.o.o., poslovnica Hoću knjigu CCO East, Slavonska avenija 11d, 10 000 Zagreb ili na e-mail: web.shop@hocuknjigu.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o primljenom proizvodu i primjerak računa.
 
Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.
 
Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.
 
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.
 
Zahtjev Kupca za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno sastavite nedvosmislenu pisanu izjavu kojom ćete raskinuti ugovor. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Hoću knjigu d.o.o., poslovnica Hoću knjigu CCO East, Slavonska avenija 11d, 10 000 Zagreb.
 
Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.
 
Slijedom toga, Hoću knjigu d.o.o. preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:


 • da slika proizvoda‎ prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga hocuknjigu.hr preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici hocuknjigu.hr prilikom izbora proizvoda
 • ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati poduzeću Hoću knjigu d.o.o.. Ako kupac ne reklamkira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod sa neoštećenom ambalažom
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici)

Pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke i ostalih proizvoda, pažljivo pregledajte knjigu i sl.), ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
 
Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za knjige - savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za torbe i ruksake - prenošenje stvari, za modne dodatke – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će Hoću knjigu d.o.o. postupati prema donjoj tablici broj 2.
 
Hoću knjigu d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. 
 

1.  Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:


 
 
Stanje ambalaže
 
 
Neoštećena ambalaža
Oštećena ambalaža
Bez originalne ambalaže
Knjige
0,00%
0,00%
0,00%
Udžbenici
0,00%
0,00%
0,00%
Školske torbe/pernice
0,00%
10,00%
20,00%
Školski i uredski pribor (olovke, geometrija...)
0,00%
10,00%
20,00%
Igračke
0,00%
10,00%
20,00%
Moda
0,00%
10,00%
20,00%
Sport
0,00%
10,00%
20,00%
Ostalo
Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača2.  Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:


 
 
Stanje proizvoda
 
 
Proizvod originalno zapakiran
Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost
Proizvod korišten / oštećen
Knjige
0,00%
0,00%
100,00%
Udžbenici
0,00%
0,00%
100,00%
Uredski školski pribor
0,00%
0,00%
100,00%
Školske torbe/pernice
0,00%
0,00%
100,00%
Školski i uredski pribor (olovke, geometrija ...)
0,00%
0,00%
100,00%
Igračke
0,00%
0,00%
Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa i dobavljača
Moda
0,00%
0,00%
100,00%
Sport
0,00%
0,00%
100,00%
Baterije, punjači i žarulje
0,00%
20,00%
Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa
Ostalo
Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljačaU slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Hoću knjigu d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.
 
Hoću knjigu d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
 
Hoću knjigu d.o.o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.
 
Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku:

Zakon o zaštiti potrošača

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor poduzeću Hoću knjigu d.o.o..

Hoću knjigu d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila web.shop@hocuknjigu.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Hoću knjigu d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.


Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr


Načini plaćanja 


hocuknjigu.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

 

 1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:  Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu.
  Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. 
 2. Plaćanje kreditnim karticama:  American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro.
 3. Internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom. Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu zatim možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl. Uplate zaprimamo na račun Zagrebačke banke. IBAN: HR9623600001102623735

 

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našem dućanu:
Hoću knjigu d.o.o.
Poslovnica Hoću knjigu City Center One East
Slavonska avenija 11d
10 000 Zagreb

 

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na telefon 091 605 3147 (od ponedjeljka do petka, 7-15 sati) ili na e-mail web.shop@hocuknjigu.hr, a prilikom preuzimanja ponesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na svoju e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas je besplatno te se ne naplaćuju nikakvi dodatni troškovi.

 

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa Vas molimo da prethodno provjerite stanje pošiljke na broj 091 605 3147 (od ponedjeljka do petka, 7-15 sati) ili na e-mail web.shop@hocuknjigu.hr
 
Radno vrijeme poslovnice Hoću knjigu CCO East:
Ponedjeljak - subota: 9:00 - 21:00
Nedjelja: radne nedjelje pogledajte ovdje


Radno vrijeme info telefona za pomoć kod narudžbi:

Ponedjeljak - petak: 7:00-15:00
 
Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.
 
Ako Platitelj nije osoba koja prima proizvod, prodavatelj pridržava pravo na dodatnu provjeru identiteta i suglasnosti za plaćanje naručene robe i ovim uvjetima.

 

Garancija i servisiranja

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Prodavatelj smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.


Ako uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.
 
Ako proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.
 

U slučaju bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate putem e-maila: web.shop@hocuknjigu.hr


Obavijest o privatnosti

Ova obavijest o privatnosti obavještava Vas o načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke kada stupite u kontakt s nama ili koristite jednu od naših usluga u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Ova obavijest je slojevita. Dakle, ako želite, možete jednostavno odabrati razlog zbog kojeg obrađujemo Vaše osobne podatke i vidjeti što radimo s njima.


Hoću knjigu d.o.o. je voditelj obrade za osobne podatke koje obrađujemo (osim ako nije drugačije navedeno), sa sljedećim podacima:

 • Adresa:     Zagreb, Banjavčićeva ulica 22
 • OIB:         97838993800
 • Tel.:        +385 1 409 5010

Službenik za zaštitu osobnih podataka:    

 • Tel.:        +385 91 6053 321
 • Adresa elektroničke pošte: vrsitelj_gdpr@hocuknjigu.hr


Prikupljanje informacija

Prikupljamo informacije:

 • koje nam pružite
 • koje automatski obrađujemo
 • koje dobivamo iz drugih izvora

Informacije koje nam pružite

Većinu osobnih podataka koje obrađujemo izravno dobijemo od Vas zbog jednog od sljedećih razloga:


 • Pretplatili ste se na naš e-newsletter
 • Kupili ste naš proizvod
 • Naručili ste naš proizvod
 • Temeljem ugovora
 • Prijavili ste se za posao kod nas
 • Kontaktirali ste nas zbog poslovne suradnje
 • Poslali ste nam upit ili prigovor
 • Želite prisustvovati na našem događaju
 • Koristite naše usluge na web stranici www.hocuknjigu.hr:
  • Tražite proizvode ili usluge
  • Naručujete proizvode ili usluge Hoću knjigu d.o.o.
  • Preuzimate ili pregledavate sadržaj web stranice
  • Pružate informacije i kontaktne podatke u svojem profilu nakon registracije
  • Koristite listu želja
  • Naručujete proizvod na adresu druge osobe
  • Ocjenjujete proizvode

Kao rezultat tih postupaka, možete nam dostaviti informacije kao što su: Vaše ime, prezime, adresa, dostavna adresa i telefonski broj, informacije o plaćanju, informacije o Vašoj lokaciji, sadržaj e-mailova koje ste nam poslali.


Informacije koje automatski obrađujemo

Automatski primamo i obrađujemo određene vrste podataka kada koristite našu web stranicu putem kolačića i drugih jedinstvenih identifikatora i dobivamo određene vrste podataka kada Vaš web-preglednik pristupa www.hocuknjigu.hr. Primjeri podataka koje prikupljamo i analiziramo uključuju:

 • adresu Internet protokola (IP) koja se koristi za spajanje računala na Internet
 • korisničko ime, email adresa, lozinka
 • mjesto vašeg uređaja ili računala
 • informacije o interakciji sadržaja, kao što su preuzimanje sadržaja, streamovi, uključujući trajanje i broj istovremenih streamanja i preuzimanja te pojedinosti mreže o kvaliteti streaminga i preuzimanja, uključujući i informacije o davatelju internetskih usluga
 • podatke o uređaju kao što su upotreba uređaja, upotreba aplikacija, podaci o povezivanju i eventualne pogreške ili događaji kvarova
 • povijest kupnje i upotrebe sadržaja, koje se ponekad prikupljaju sa sličnim informacijama drugih klijenata kako bismo stvorili značajke kao što su Najprodavanije knjige (Best Seller)
 • podatke Uniform Resource Locators (URL) prometa
 • kada stižete na našu web stranicu putem linka
 • kada kliknite na link na našoj web stranici (bez obzira da li ostajete na našoj web stranici ili idete dalje) uključujući datum i vrijeme
 • broj kolačića
 • proizvode i/ili sadržaje koji ste pregledali ili pretraživali, vrijeme odziva stranica, pogreške preuzimanja, trajanje posjete određenim stranicama, informacije o interakciji stranice (kao što su pomicanje, klikovi i miševi)
 • možemo također upotrijebiti identifikatore uređaja, kolačiće i druge tehnologije na uređajima, aplikacijama i našim web stranicama kako bismo prikupili pregledavanje, upotrebu ili druge tehničke informacije u svrhu prevencije prijevara

Informacije koje dobivamo iz drugih izvora

Primjeri informacija koje možemo primati iz drugih izvora uključuju:

 • ažurirane podatke o dostavnoj adresi od naših dostavljača, koje koristimo za ispravljanje pohranjenih dostavnih podataka u svrhu lakše dostave kod sljedeće kupovine
 • Vaše dostavne podatke nam daje kupac, kada Vam kupuje poklon
 • naši zaposlenici daju Vaše podatke za kontakt kao hitni kontakt

Prava ispitanika

U slučaju da obrađujemo Vaše podatke, u svakom trenutku imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas:

 • Poštom na adresu Banjavčićeva ulica 22, Zagreb
 • E-mailom na: vrsitelj_gdpr@hocuknjigu.hr

Dijeljenje osobnih podataka

Informacije o našim klijentima važan su dio našeg poslovanja i osobne podatke naših klijenata nećemo prodati drugima. Nećemo dijeliti vaše podatke s trećim stranama u svrhu izravnog marketinga.


Koristimo Izvršitelje podataka koji su treća strana te nam pružaju elemente usluga. Imamo ugovore s našim Izvršiteljima podataka. To znači da ne mogu ništa učiniti s osobnim podacima, osim ako ih nismo uputili. Oni neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom organizacijom osim nas. Obrađivat će ih sigurno i samo u periodu kada im dozvolimo.


Primjeri uključuju isporuku paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih podataka s popisa klijenata, analiziranje podataka, pružanje marketinške pomoći, prijenos sadržaja i pružanje usluga korisnicima. Ovi davatelji usluga kao treća strana imaju pristup osobnim podacima potrebnim za obavljanje njihovih funkcija, ali ih ne mogu koristiti u druge svrhe. Nadalje, oni moraju obrađivati osobne podatke u skladu s ovom Obavijest o privatnosti i prema primjenjivim uredbama i zakonima o zaštiti osobnih podataka.


U nekim okolnostima zakonski smo dužni podijeliti informacije. Na primjer, prema sudskom nalogu ili gdje surađujemo s drugim europskim nadzornim tijelima u rješavanju pritužbi ili istraga. Također, možemo podijeliti informacije s drugim regulatornim tijelima kako bismo unaprijedili svoje ili njihove ciljeve. U svakom slučaju, mi ćemo se uvjeriti da imamo zakonitu osnovu na temelju koje ćemo podijeliti informacije te ćemo dokumentirati naše donošenje odluka.


Prijenos iz Europskog gospodarskog prostora


Uvijek kada prenosimo osobne podatke izvan EU-a tijekom dijeljenja informacija kao što je gore navedeno, osigurat ćemo da se informacije prenesu u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti i kako je to dopušteno prema važećim zakonima i uredbama o zaštiti osobnih podataka.


Kada nam kao kontakt podatak date email adresu (npr. Gmail), koja koristi email servere izvan Europske unije, iznosit ćemo sadržaj emaila izvan EU-a. 


Linkovi na druge web stranice

Web stranica www.hocuknjigu.hr može uključivati oglašavanje treće strane i linkove na druge web stranice. U slučaju linkova na druge web stranice i oglašavanje treće strane preporučujemo Vam da pročitate obavijesti o privatnosti na drugim web stranicama koje posjećujete.


Ciljani ili personalizirani oglasi (interest-based ads) su temeljeni na interesima korisnika. Koristeći ciljane oglase prikazujemo oglase proizvoda i usluga koje bi mogle biti od interesa za Vas.


Kakve informacije koristimo za prikazivanje oglasa temeljenih na interesu?


Da bismo Vam prikazali oglase temeljene na interesu, upotrebljavamo informacije kao što su vaše interakcije s web stranicom, sadržajem ili uslugama tvrtke Hoću knjigu d.o.o. 


Kada prikazujemo ciljane oglase, ne povezujemo gore navedene prikupljene informacije s Vašim osobnim podacima kao što su Vaše ime, prezime, email i nećemo proslijediti Vaše osobne podatke oglašivaču ili trećoj strani koji prikazuju ciljani oglas. 


Oglašivači mogu pretpostavljati da su korisnici koji klikom stupaju u interakciju s ciljanim oglasom ili sadržajem, dio ciljane grupe (na primjer, korisnici na određenom zemljopisnom području ili korisnici koji su kupili klasičnu glazbu). Neke treće strane mogu nam pružiti informacije o Vama (kao što su demografske informacije ili web-lokacije na kojima su Vam oglasi bili prikazani) pomoću kojih Vam možemo pružiti relevantnije i korisnije oglašavanje.


Kao što je uobičajeno u oglašivačkoj industriji, upotrebljavamo kolačiće, piksele i druge tehnologije (kolektivno "kolačići") koji nam omogućuju da razumijemo učinkovitost ciljanih oglasa koje Vam prikazujemo, mjerenjem oglasa koji su kliknuti ili pregledani i pružiti Vam više korisnih i relevantnih oglasa. Na primjer, ako znamo koji se oglasi prikazuju u Vašem pregledniku, možemo biti oprezni da više puta ne prikazujemo iste oglase.


Oglašivači koji su treća strana ili oglašivačke tvrtke koje rade u njihovo ime ponekad koriste kolačiće u procesu isporuke sadržaja, uključujući oglase, izravno na Vaš preglednik ili uređaj te mogu automatski primiti IP adresu kada se to dogodi. Oni također mogu koristiti kolačiće kako bi izmjerili učinkovitost svojih oglasa i prikazali relevantniji sadržaj oglašavanja. 


Informacije o tome kako kontrolirati i brisati kolačiće (uključujući kolačiće trećih strana), i informacije o trećim stranama koje mogu postaviti kolačiće potražite u našoj obavijesti o kolačićima.


Kako surađujemo s trećim stranama da bismo vam prikazali oglase temeljene na interesu?


Radimo s trećim stranama, kao što su oglašavači, izdavači, društvene mreže za medije, tvrtke za posluživanje oglasa i tvrtke za oglašavanje koje rade u njihovo ime, kako bismo poboljšali relevantnost oglasa koje prikazujemo. U pružanju ciljanih oglasa treće strane dijelimo Vaše interese trećoj strani, ali ih ne povezujemo s podacima kojima je moguće utvrditi Vaš identitet, a oglašivačima koje prikazuju ciljane oglase ne pružamo nikakve podatke koji otkrivaju Vaš identitet. 


Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu ili mobilnom uređaju te su kreirane prema web stranicama koje posjećujete. Kolačići dozvoljavaju web stranici da "zapamti" akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Hoću knjigu d.o.o. koristi kolačiće kako bi naše web-lokacije bolje funkcionirale i radile učinkovitije te da bi nam omogućili dodatne potrebne informacije. U nastavku dajemo pojašnjenja vezana za kolačiće koje koristimo i razloge njihova korištenja.


Opcije kolačića

Na našoj web stranici možete izabrati sljedeće opcije: Osnovne kolačiće (Essential cookies) Sve kolačiće (All cookies)


Osnovni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za poboljšavanje funkcionalnosti rada naše web stranice te pamte Vaš izbor kolačića. Pravni temelj obrade osnovnih kolačića je članak 6. stavak 1. točka (f) legitimni interes poslovanja. Ovi kolačići su nužni za funkcionalnost naše web stranice. Najčešće su postavljeni kao odgovor na akcije postavljene s Vaše strane što rezultira zahtjevom za uslugama, kao što je postavljanje Vaših postavki sigurnosti, prijavljivanje u sustav i sl. Možete postaviti u postavkama preglednika da se takvi kolačići ne spremaju i da budete obaviješteni o njima, ali u tom slučaju može doći do toga da neki dijelovi naše web stranice neće raditi. Ovi kolačići ne prate Vaše aktivnosti. Osnovni kolačići su sljedeći:


Ime kolačića

Svrha i način obrade podataka

Vremenski period čuvanja kolačića

ARRAffinity

Pohranjuje ID instance Microsoft Azure servera gdje se nalazi aplikacija.

Do isteka sesije.

CMSCookieLevel

Pamti Vaš izbor o kolačićima.

Godinu dana.

ASP.NET_SessionId

Pohranjuje ID korisnika sesije iz sigurnosnih razloga.

Do isteka sesije.

CMSCsrfCookie

Pohranjuje sigurnosni token s kojim sustav validira sve podatke poslane putem POST zahtjeva. Štiti protiv krivotvorenja zahtjeva (Cross site request forgery). Primjer krivotvorenja zahtjeva je kada krivotvoritelj promijeni adresu za dostavu i tako dobije Vaš naručeni proizvod.

Do isteka sesije.

CMSPreferredCulture

Pamti Vaš izbor jezika.

Do isteka sesije.

.ASPXFORMSAUTH

Pohranjuje korisnikov enkriptirani tiket za autentifikaciju koji se koristi autentifikaciju obrasca.

Do isteka sesije.

firstVisit

Označava ako je posjetitelj novi ili se vraća. Upotrebljava se za praćenje statistike posjetitelja u web analitici.

Zauvijek


Sve kolačiće (All cookies) Ovi kolačići nam dozvoljavaju da personaliziramo našu web stranicu prema Vašim interesima i tako poboljšavamo Vaše iskustvo na našoj web stranici. Prikupljene podatke nećemo koristiti za druge svrhe.

U ovom slučaju koristit ćemo sljedeće kolačiće:


Ime kolačića

Svrha i način obrade podataka

Vremenski period čuvanja kolačića

ARRAffinity

Pohranjuje ID instance Microsoft Azure servera gdje se nalazi aplikacija.

Do isteka sesije.

CMSCookieLevel

Pamti Vaš izbor o kolačićima.

Godinu dana.

ASP.NET_SessionId

Pohranjuje ID korisnika sesije iz sigurnosnih razloga.

Do isteka sesije.

CMSCsrfCookie

Pohranjuje sigurnosni token s kojim sustav validira sve podatke poslane putem POST zahtjeva. Štiti protiv krivotvorenja zahtjeva (Cross site request forgery). Primjer krivotvorenja zahtjeva je kada krivotvoritelj promijeni adresu za dostavu i tako dobije Vaš naručeni proizvod.

Do isteka sesije.

CMSPreferredCulture

Pamti Vaš izbor jezika.

Do isteka sesije.

.ASPXFORMSAUTH

Pohranjuje korisnikov enkriptirani tiket za autentifikaciju koji se koristi autentifikaciju obrasca.

Do isteka sesije.

firstVisit

Označava ako je posjetitelj novi ili se vraća. Upotrebljava se za praćenje statistike posjetitelja u web analitici.

Zauvijek.

Source

Pohranjuje kanal s kojeg je posjetitelj stigao kao dio kampanje (npr., E-pošta, Facebook, Twitter itd.) na temelju parametra utm_source query string.

Do isteka sesije.

Campaign

Pohranjuje naziv kampanje dodijeljen posjetitelju.

Do isteka sesije.

Content

Pohranjuje određenu stavku sadržaja putem koje je posjetitelj stigao kao dio kampanje, na temelju parametra utm_content query string.

Do isteka sesije.

TrackedCampaigns

Pohranjuje sve kampanje koje treba pratiti unutar JavaScript snippet-a.

Do isteka sesije.

UrlReferrer

Pohranjuje URL s kojeg je posjetitelj stigao na našu web stranicu.

Do isteka sesije.

CurrentContact

Pohranjuje GUID oznaku posjetitelja i prati aktivnosti posjetitelja na web stranici.

Do isteka sesije.

CMSAB

Prati konverzije u testnoj verziji i podržava sadržaj posjetitelju. Pohranjuje verziju dodijeljenu posjetitelju, popis konverzije i informacije ako je posjetitelj bio uključen u testiranje verzije.

Do isteka sesije.

CMSMVT

Sprema kombinaciju varijanti dodijeljenih posjetitelju MVT testom. Koristi se za praćenje konverzija na testiranju i podržava sadržaj posjetitelju.

Do isteka sesije.

CMSShoppingCart

Sprema GUID oznaku za korisničku košaricu. Sustav omogućuje oporavak košarice za kupnju neregistriranih kupaca, čak i nakon što je izbrisana iz predmemorije (na primjer, nakon ponovnog pokretanja aplikacije).

Do isteka sesije.

CMSBodyClass

Klasa elementa za pružanje standarda pristupačnosti.

Do isteka sesije.

CMSUserPage

Pohranjuje identifikator (DocumentID, NodeID) zadnje posjećene stranice. Koristi se za registraciju web stranice s koje je posjetitelj došao na našu web stranicu preko linka.

Do isteka sesije.

CMSLandingPageLoaded

Označava da je odredišna stranica već bila posjećena te aktivnost trenutnog posjetitelja odredišne stranice nije ponovno pohranjena. Istječe nakon 20 minuta, a rok valjanosti ključa se obnavlja svaki put kada se ponovno pristupa web stranici.

Do isteka sesije.

Kolačići treće strane

Treća strana

Svrha i način obrade podataka.

Vremenski period čuvanja kolačića.

Youtube

Dio web stranice s YouTube videom i widgetima upotrebljava odgovarajuće kolačiće YouTube-a. Dok ne dozvolite korištenje svih kolačića, nećete moći pogledati YouTube video. Pročitajte više na stranici s informacijama o videozapisima za usluge YouTube-a.

Većina kolačića ističe nakon 10 godina od zadnjeg posjeta, ali neki ističu i ranije.

Universal Analytics (Google): _gat_UA-114395409-1 _ga _gid

Ovi se kolačići koriste za prikupljanje podataka o tome kako posjetitelji koriste našu web stranicu. Pomoću tih informacija sastavljamo izvješća i poboljšavamo web stranicu. Kolačići prikupljaju informacije u anonimnom obliku, uključujući broj posjetitelja web stranice i bloga, s koje web stranice su posjetitelji došli te stranice koje su posjetili. Pročitajte Googleov obavijest privatnosti i čuvanje podataka.

Većina kolačića ističe nakon dvije godine od zadnjeg posjeta, s time da neki ističu i ranije


Kada prihvatite "Sve kolačiće" koji nam dozvoljavaju da personaliziramo web stranicu prema Vašim interesima i tako poboljšavamo Vaše iskustvo na našoj web stranici, prihvaćate i da Hoću knjigu d.o.o. koristi automatizirano donošenje odluka, a što uključuje izradu profila u skladu s člankom 22. stavkom 2. i 3. Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Izradom Vašeg profila bolje ćemo razumijeti Vaše potrebe i interese te ćemo stoga prikazivati relevantniji sadržaj u skladu s Vašim potrebama na našoj web stranici. U slučaju kada odaberete primanje newslettera, koristiti ćemo podatke iz Vašeg naprijed navedenog profila, kako bismo Vam se mogli obratiti s novostima i akcijama koje odgovaraju Vašim interesima i potrebama.

Temeljem prikupljenih podataka nikad nećemo donositi odluke koje Vas negativno razlikuju od ostalih korisnika te podatke vezane za Vaš profil nećemo dati bilo kojoj trećoj strani. Imate pravo u bilo kojem trenutku promijeniti svoje postavke kolačića unutar profila.


Kako mogu promijeniti svoje postavke kolačića?

Postavke kolačića možete u bilo kojem trenutku promijeniti unutar svojeg profila na Hoću knjigu web stranici.

Većina web preglednika dopušta kontrolu kolačića kroz postavke preglednika. Da biste saznali više o kolačićima, uključujući i kako vidjeti kolačiće, posjetite http://www.allaboutcookies.org. Saznajte kako upravljati kolačićima u popularnim preglednicima:


Da biste pronašli informacije koje se odnose na druge preglednike, posjetite web stranicu tog preglednika. Da biste isključili praćenje Google Analyticsa na svim web-lokacijama, posjetite

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Posjetitelji web stranice 

Analitika

Kada posjetite www.hocuknjigu.hr, koristimo uslugu treće strane, Google Analytics, za prikupljanje standardnih podataka internetskih zapisa i pojedinosti o uzorcima ponašanja posjetitelja. To činimo kako bismo saznali broj posjetitelja na različitim dijelovima web stranice. Ove se informacije obrađuju samo na način koji ne identificira nikoga. Ne izvršavamo i ne dopuštamo Googleu da izvrši bilo koji pokušaj otkrivanja identiteta onih koji posjećuju našu web stranicu.


Kolačići

O kolačićima možete više pročitati gore.


Svrha i pravna osnova za obradu

Svrha za provedbu svih gore navedenih obrada je održavanje i praćenje performansi naše internetske stranice te kontinuirano poboljšanje stranice i usluga koje nudimo našim korisnicima. Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je članak 6. (1) (f) Opće uredba o zaštiti podataka, koji nam omogućuje obradu osobnih podataka kada je to nužno u svrhu našeg legitimnog interesa.


Koja su vaša prava?

Kako obrađujemo Vaše osobne podatke za naše legitimne interese, kao što je gore navedeno, imate pravo prigovora na našu obradu Vaših osobnih podataka. Postoji opravdani razlog zbog kojeg možemo odbiti vaš prigovor koji ovisi o tome zašto ga obrađujemo. Više informacija o Vašim pravima potražite u odjeljku "Prava ispitanika".


Registrirani korisnici

Osobne podatka dobivene Vašom registracijom (ime, prezime, email) obrađujemo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti.  U Vaš profil možete još dodati broj telefona i adresu.

 • Broj telefona niste obavezni dati, međutim u slučaju kupnje proizvoda komunikacija putem emaila možda neće omogućiti pravovremenu komunikaciju, te može uzrokovati kašnjenje u dostavi Vaše narudžbe, a kod online kupovine dostavna služba GLS neće Vas moći kontaktirati kako bi Vas obavijestila o pristiglom paketu.
 • Adresu isto niste obavezni dati, međutim u slučaju kada ne ispunite adresu, nećete moći kupovati proizvode u našoj web trgovini.

Niste nam obavezni dati Vaše podatke, međutim bez registracije nećete moći dodati predmete na listu želja.

U slučaju kada dodajete proizvod na Vašu listu želja, proizvode ćemo povezati s Vašim korisničkim računom. Vašu listu želju pohranjujemo sve dok ne obrišite sve proizvode s liste ili dok ne obrišete Vaš korisnički račun, a najduže 5 godina nakon zadnje prijave u Vaš korisnički račun.

Imate pravo u bilo kojem trenutku obrisati svoju registraciju na unutar profila deaktivacijom.

Vaše osobne podatke dobivene tijekom registracije nećemo dijeliti trećim stranama osim u slučaju narudžbe, kada Vaše podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona) dijelimo s dostavnom službom.

Vaše osobne podatke dobivene tijekom registracije čuvamo do trenutka brisanja Vaše registracije, a najduže 5 godina nakon zadnje prijave u Vaš korisnički račun.


Kupci

Osobne podatke dobivene Vašom narudžbom (ime, prezime, adresa, adresa za dostavu, IBAN) obrađujemo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti i koristit ćemo u svrhu uspješne realizacije narudžbe.


Niste nam obavezni dati svoje podatke, međutim u tom slučaju nećete moći finalizirati narudžbu.


Vaše osobne podatke dobivene tijekom narudžbe nećemo dijeliti trećim stranama, osim kada Vaše podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona) dijelimo s dostavnom službom u svrhu dostave narudžbe.


Kada izaberete kartično plaćanje, Vaše osobne podatke (ime, prezime, adresa), broj i sigurnosni kod Vaše kartice podijelit ćemo s tvrtkom WSPay - Web studio d.o.o, koja u skladu s PCI DSS standardima štiti prijenos Vaših podataka i Vašu privatnost s TLS 1.2 kriptografskim protokolima. Ako koristite starije verzije preglednika molimo Vas da uključite mogućnost korištenja TLS 1.2 protokola kako biste mogli koristiti WSPay. Obavijest o privatnosti tvrtke WSPay - Web studio d.o.o. možete provjeriti na ovom linku.

Vaše osobne podatke dobivene tijekom narudžbe i sadržaj narudžbe čuvat ćemo do kad ne obrišite Vašu registraciju, a najduže 5 godina nakon zadnje prijave u Vaš korisnički račun. Račun narudžbe čuvat ćemo u skladu sa zakonskim propisima najmanje 11 godina, a najviše 12 godina.


Upravljanje s kontaktnim podacima

Vaše kontaktne podatke dobivamo u sljedećim situacijama:

 • Kada nas nazovete na telefon
 • Kada stupite u kontakt s nama preko društvenih medija
 • Tijekom razgovora na Live chatu
 • Kada nam pošaljete e-poštu

Telefonski pozivi

Kada nas kontaktirate putem telefona, prikupljamo podatke o identifikaciji pozivnog broja (CLI). Ovo je telefonski broj s kojeg zovete (osim ako nije tajni broj). Možemo imati zapisnik telefonskog broja, datuma, vremena i trajanja poziva, ali ne snimamo zvučni zapis. Te podatke zadržavamo 90 dana.


Koristimo ove informacije kako bismo razumjeli potražnju za našim uslugama i kako bismo poboljšali način na koji radimo. Možemo također upotrijebiti Vaš broj telefona s kojeg zovete ako ste nas zamolili da to učinimo, u slučajevima prekida poziva ili problema s linijom. Možemo ga također koristiti kako bismo provjerili koliko smo poziva primili s Vašeg broja.


Ne snimamo pozive, ali možemo napraviti bilješke. Čuvamo statističke podatke o pozivima koje primamo najviše 5 godina, ali to ne sadrži nikakve osobne podatke.


Društveni mediji

Koristimo davatelja usluge treću stranu, Amulet studio d.o.o., kako bismo upravljali interakcijama društvenih medija. Ako nam pošaljete privatnu ili izravnu poruku putem društvenih medija, poruka će biti pohranjena kod Amulet studio d.o.o. godinu dana. Amulet studio d.o.o. neće dijeliti Vaše podatke s drugim organizacijama. Više informaciju možete naći na linku http://www.amuletstudio.eu/privacy-notice/.


Ako šaljete poruku putem društvenih medija koji trebaju odgovor od nas, možemo ga obraditi kao upit ili prigovor.


Live chat

Ako koristite ovu uslugu, prikupit ćemo Vaše ime i sadržaj Vaše sesije uživo. 


Zadržavamo transkripte i informacije o vremenu čekanja, količini i trajanju razgovora. Ove podatke ćemo zadržati do 12 mjeseci.


E-pošta

Povjerit ćemo sve poruke e-pošte koje nam se šalju, uključujući datoteke privitaka, s antivirus programom. Morate osigurati da je bilo koja e-pošta koju šaljete unutar granica zakona.


Obrada podataka u slučaju upita ili prigovora

U slučajevima prigovora ili upita, osobne podatke koje prikupljamo preko telefona, emaila, live chata, društvenih mreža, pošte i kontakt obrasca koristit ćemo samo u svrhu obrade žalbe, upita i za provjeru razine pružene usluge. Objedinjavamo i analiziramo statističke podatke koji prikazuju informacije poput broja pritužbi koje primamo, ali ne u obliku koji identificira nekoga. Hoću Knjigu d.o.o. obradom osobnih podataka primljenih tijekom upita ili prigovora namjerava osigurati kvalitetu svojih usluga i proizvoda na zadovoljstvo svojih klijenata. Pravna osnova obrade je legitimni interes tvrtke Hoću Knjigu d.o.o. temeljem točke 1.f. članka 6 Opće uredbe o zaštiti podataka. Pružanje osobnih podataka u vezi s prigovorom ili upitom nužno je za rješavanje upita ili prigovora. Ispitanik nema obvezu pružanja osobnih podataka, ali to može spriječiti uspješno rješavanje upita ili prigovora. Osobne podatke vezane uz prigovore ili upite čuvamo dvije godine od završetka obrade prigovora ili od datuma odgovora na upit. Kada nam se podnesu upiti ili prigovore, koristit ćemo samo osobne podatke koji su nam potrebni u svrhu rješavanja upita, prigovora i provjere razine pružene usluge. Moguće je da moramo otkriti identitet pritužitelja onome na koga se prigovor odnosi. Ako pritužitelj ne želi da se otkrije njegov identitet, pokušat ćemo to poštovati. Međutim, nekada možda neće biti moguće obraditi anonimne prigovore. Osobne podatke u vezi s prigovorima i upitima pohranit ćemo u datotekama u skladu s našim pravilima pohranjivanja. Podaci će se pohraniti u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen prema načelu "pristup ima samo tko treba znati". U slučaju sudskog spora ili druge mjere izvršenja protiv nekoga, možemo objaviti identitet okrivljenika u našem godišnjem izvješću ili drugdje, kada su detalji već javni. Osobne podatke nećemo prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.


Posjetitelji naše knjižare

Video nadzor

U našim knjižarama radi televizor zatvorenog kruga (CCTV). Podaci se pregledavaju na live feedu i snimamo ih. Snimku čuvamo najviše 6 mjeseci od datuma snimanja.


Svrha obrade ovih podataka je sigurnost knjižara i čuvanje proizvoda u našim knjižarama. Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je članak 6. (1) (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, koji nam omogućuje obradu osobnih podataka kada je to nužno u svrhu našeg legitimnog interesa.


Voditelj obrade u slučaju video nadzora je Hoću Knjigu d.o.o.


Sudjelovanje na našim događajima

Svrha i pravna osnova za obradu


Naša svrha za prikupljanje ovih podataka je kako bismo Vam olakšali događaj i pružili vam prihvatljivu uslugu. Pravna osnova na koju se oslanjamo za obradu Vaših osobnih podataka je Vaš pristanak prema članku 6 (1) (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Kada prikupimo sve podatke o prehrambenim zahtjevima ili zahtjevima za pristupom, trebamo vašu suglasnost (prema članku 9 (2) (a)) jer se takva vrsta informacija klasificira kao podaci posebne kategorije.


Ono što nam treba

Ako želite prisustvovati jednom od naših događaja, od Vas će se zatražiti da navedete svoje podatke o kontaktu, uključujući Vaše ime, prezime, broj telefon i email adresu. 


Zašto nam je potrebno?

Koristimo te informacije kako bismo olakšali događaj i pružili Vam prihvatljivu uslugu. Kontaktne informacije koristimo samo za komunikaciju u vezi s događajem na koju ste prijavili. Ne dijelimo ove podatke ni na koji način i brišemo ih najkasnije mjesec dana nakon događaja. Ne objavljujemo popis sudionika na događajima.


Koja su vaša prava?

Oslanjamo se na Vašu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka koju nam dajete i imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku. Ako to učinite, odmah ćemo ažurirati naše zapise kako bismo odražavali Vaše želje.


Newsletter

Prijavom na newsletter dozvoljavate nam da Vas e-mailom kontaktiramo u skladu s Vašim postavkama. Vaš email obrađujemo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti i nećemo ga dijeliti trećim osobama. Naša svrha za prikupljanje Vašeg e-maila jest slanje obavijesti o novitetima, akcijama i popustima, novim objavama na našem blogu te o najavi događaja. Pravna osnova na koju se oslanjamo za obradu Vaših osobnih podataka je Vaš pristanak prema članku 6 (1) (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Niste obavezni biti prijavljeni na naš newsletter, a u bilo kojem trenutku imate priliku odjaviti se. Međutim, u slučaju odjave nećete dobiti obavijesti o novitetima, akcijama i popustima, novim objavama na našem blogu te o najavi događaja. Kada otvorite naš newsletter, dobivamo obavijest o tome (e-mail adresa, timestamp), što nam dozvoljava da poboljšavamo naše newslettere. Također, kada kliknete na link u newsletteru, dobivamo informaciju o tome (e-mail, link, timestamp), što nam dozvoljava da možemo poboljšavati sadržaj naših newslettera. Ove informacije čuvamo najviše godinu dana od datuma slanja newslettera. Vašu email adresu na koju dobivate newsletter čuvamo do trenutka odjave.


Obrada osobnih podataka kandidata

Svrha obrade i Pravna osnova za obradu


Vaše osobne podatke koje prikupljamo tijekom selekcijskog postupka koristit ćemo samo u svrhu donošenja odluke o zapošljavanju za ulogu za koju ste podnijeli zahtjev. 


Pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka je točka 1.b. članka 6 Opće uredbe o zaštiti podataka, koja se odnosi na obradu potrebnu za izvršenje ugovora ili poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. 


U slučaju obrade posebnih kategorija osobnih podataka (kažnjavanje, zdravstvena, vjerska, etična itd.) koje su povezane s radnim odnosom i s Vašom osposobljenošću za rad, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka je točka 2.b. članka 9 Opće uredbe o zaštiti podataka.


Pružanje osobnih podataka tijekom selekcijskog postupka je nužno u svrhu donošenja odluke o zapošljavanju za ulogu za koju ste podnijeli zahtjev. Ne prikupljamo više podataka nego što je potrebno i nećemo ih držati duže nego što je potrebno. Nemate obvezu pružanja osobnih podataka, ali to može imati utjecaj na donošenje odluke o zapošljavanju.


Razdoblje obrade osobnih podataka


Osobne podatke neuspješnih kandidata vezane uz selekcijski postupak čuvamo najviše 3 mjeseca nakon završetka selekcijskog postupka. 


U slučaju kada kandidat daje privolu da njegove osobne podatke čuvamo i nakon selekcijskog postupka u našoj bazi potencijalnih kandidata, osobne podatke potencijalnih kandidata čuvamo najviše 4 godina od datuma prijave.


U slučaju prijave otvorenom molbom u našu bazu kandidata, osobne podatke potencijalnih kandidata čuvamo najviše 4 godina od datuma prijave.


U bilo kojem trenutku možete tražiti da brišemo sve Vaše podatke iz naše baze potencijalnih kandidata. 


Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka 


Vaše kontaktne podatke upotrijebit ćemo da Vam se obratimo u vezi s Vašom prijavom. Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s trećom stranom u marketinške svrhe.


Pohranit ćemo osobne podatke u vezi sa selekcijskim postupcima u datotekama u skladu s našim pravilima pohranjivanja. Podaci će se pohraniti u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen prema načelu "pristup ima samo tko treba znati".


Testovi i procjene


Možemo Vas tražiti da ispunite upitnike, položite test i/ili da prisustvujete intervjuu, gdje ćemo prikupljati informacije koje nam date ili koje mi obrađujemo. Na primjer, možete dovršiti pisani test i/ili ćemo uzeti bilješke s intervjuom. 


Uvjetna ponuda za posao


U slučaju uvjetne ponude za zapošljavanje tražit ćemo od Vas dodatne informacije kako bismo mogli provesti provjeru prije zapošljavanja. Prije nego što Vam možemo dati konačnu ponudu moramo potvrditi Vaš identitet, Vaše pravo na rad u Hrvatskoj te tražimo jamstvo o Vašem integritetu i pouzdanosti.


Stoga prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • dokaz o Vašem identitetu – tražit ćemo od Vas da osobno dođete u naš ured s izvornim identifikacijskim dokumentima, koje ćemo kopirati
 • dokaz o Vašim kvalifikacijama - tražit ćemo od Vas da osobno dođete u naš ured s izvornim dokumentima o Vašim kvalifikacijama, koje ćemo kopirati
 • tražit ćemo da nam donesete Potvrdu o nekažnjavanju
 • kontaktirat ćemo osobe koje su Vam dale referencu, koristeći podatke koje navedete u svojoj prijavi
 • tražit ćemo izjavu da li imate potencijalni sukob interesa. Ako popunite izjavu, informacije će se pohraniti u Vašoj osobnoj datoteci

Ako Vam damo konačnu ponudu, također ćemo Vas pitati za sljedeće:

 • Vaš OIB i matični broj
 • bankovne podatke - za obradu plaće
 • kontaktne podatke za hitne slučajeve - tako da znamo kome se obratiti u slučaju da trebate hitnu pomoć na poslu. Nemate obvezu pružanja kontaktne podatke za hitne slučajeve

Prijenos izvan EU-a


Vaše osobne podatke nećemo prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji osim u slučajevima kada nam kao kontakt podatak date email adresu (npr. Gmail), koja koristi email servere izvan Europske unije. Molimo da razmotrite mogućnost da nam date email adresu, koja koristiti email servere unutar Europske unije.


Izvršitelj obrade


Za radna mjesta ponekad se oglašavamo putem www.moj-posao.hr ili www.posao.hr. Oni će prikupljati informacije o prijavi i zatražiti od Vas da popunite upitnik. Ovdje i ovdje su linkovi na njihove obavijesti o privatnosti.


U svakom slučaju s izvršiteljem obrade potpisujemo ugovor u skladu s člankom 28 Opće uredbe o zaštiti podataka i izvršitelj će morati poštivati sve zakonske obveze za zaštitu osobnih podataka.


Vaše pravo na prigovor

Radimo prema visokim standardima kada je riječ o obradi Vaših osobnih podataka. Ako imate pitanja ili nedoumica, kontaktirajte nas na adresu vrsitelj_gdpr@hocuknjigu.hr i odgovorit ćemo na Vaše upite.


Ako ostanete nezadovoljni, možete podnijeti Zahtjev za zaštitu prava nadzornom tijelu u Hrvatskoj. Kliknite na ovaj link da biste vidjeli kako to učiniti.


Poslovni partneri

Obrađujemo ime, prezime i kontakt podatke zaposlenika i predstavnika poslovnih partnera s kojim smo u poslovnom kontaktu.


Pravni temelj obrade je članak 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka za bilo koju zakonsku obvezu ili članak 6. stavak 1. točka (f) za naš legitimni interes poslovanja.


Vaše osobne podatke nećemo dijeliti trećim osobama. 


Vaše osobne podatke čuvamo najviše 5 godine nakon zadnjeg poslovnog kontakta.


Prikupljanje i korištenje osobnih podataka


Tvrtka Hoću knjigu d.o.o. koja pruža uslugu internet trgovine putem svoje internet stranice na domeni hocuknjigu.hr, obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Hoću knjigu d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 


Zaštita povjerljivih podataka

Stranica hocuknjigu.hr pridržava se svih zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca.

 

Upućuju se Kupci da pažljivo pročitaju Opće uvjete poslovanja. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice hocuknjigu.hr, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe hocuknjigu.hr internetske stranice.

 

Hoću knjigu d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kako bi se provela sigurna provjera autentičnosti Kupca koji pristupa na hocuknjigu.hr Internet stranicu. Kada se Kupac uključi u određene aktivnosti na hocuknjigu.hr Internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, slanje povratnih informacija, Hoću knjigu d.o.o. će od Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, OIB i to su podaci koji se prikupljaju i obrađuju.

 

Svi osobni podaci obrađeni na Internet stranici hocuknjigu.hr automatski se brišu šest mjeseci nakon što Kupac prestane biti registrirani kupac Internet stranice hocuknjigu.hr.
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca i Hoću knjigu d.o.o. odvija sigurnim protokolom.

 

Kupac može promijeniti ili nadopuniti bilo koji od svojih osobnih podataka i slanjem e-mail poruke na web.shop@hocuknjigu.hr. U toj e-mail poruci Kupac treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

 

Kao uvjet kupnje proizvoda i usluga na Internet stranici hocuknjigu.hr, Hoću knjigu d.o.o. traži privolu Kupca da dozvoljava aktivaciju procesa u kojem će njegovi osobni podaci (adresa, broj kartice) prilikom plaćanja kreditnim ili debitnim karticama biti pohranjeni kod WSPay – Web studio d.o.o., Ćićarijska 10, 51 000 Rijeka, pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Prema PCI DSS regulativi trgovcima je dozvoljeno uzimati, pohranjivati i prosljeđivati osjetljive kartične podatke jedino u slučaju da su nositelji certifikata o sukladnosti sa propisanim standardima. PCI DSS (Payment Card Indutry Dana Security Standards) je skup pravila i smjernica koje definira globalno PCI DSS vijeće, a koje se sastoji od svih relevantnih kartičnih kuća.

 

Hoću knjigu d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima.

 

WSPay ne čuva podatke o kartici, broj kartice, niti kontrolni broj (CVV) te isti podatci WSPay-u nisu vidljivi.

 

Hoću knjigu d.o.o. obavještava kupca vezano uz gornju privolu da WSPay – Web studio d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) sa (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Hoću knjigu d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.


Hoću knjigu d.o.o. preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice hocuknjigu.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

 

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@hocuknjigu.hr.
NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ključni su za upotrebu Internet stranice i bez istih stranica nema svoju punu funkcionalnost. Nastavkom surfanja i kupovinom neophodni se kolačići smatraju prihvaćenima. Funckionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio.

KOLAČIĆI ZA STATISTIKU I ANALITIKU

Prikupljaju se anonimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim Internet stranicama i služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu mjerenja ponašanja publike i sastavljanja izvješća za poboljšanja Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

MARKETINŠKI KOLAČIĆI

Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

www.hocuknjigu.hr koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo, funkcionalnost stranice te Vas informirao o odličnim ponudama.
Više informacija o kolačićima možete pronaći ovdje