Opremi svog školarca - od glave do petice

01.07.2019. Piše: Hoću knjigu
header image

PRAVILA NAGRADNE IGRE

KLASA: UP/I-460-02/19-01-347
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 12. lipnja 2019. godine
 
 
Temeljem odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (N/N 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10) Hoću knjigu d.o.o., Banjavčićeva ulica 22, 10000 Zagreb, OIB 97838993800, MB 04729471 (dalje u tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Opremi svog školarca - od glave do petice"
 
Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE
 
Priređivač nagradne igre i voditelj obrade zbirke podataka je Hoću knjigu d.o.o., Banjavčićeva ulica 22, 10000 Zagreb, OIB 97838993800, MB 04729471. U ime Hoću knjigu d.o.o. službenik za zaštitu podataka je Jurica Čubrić (jurica.cubric@hocuknjigu.hr; 01/7707-029).
 
Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE
 
Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom "Opremi svog školarca – od glave do petice" (dalje u tekstu: nagradna igra), u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda Priređivača. Nagradna igra počinje dana 1.7.2019. i traje do dana 31.7.2019.
 
Članak 3.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI
 
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske – fizičke osobe, osim zaposlenika tvrtke Priređivača, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).
 
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u bilo kojoj prodavaonici Hoću knjigu d.o.o. ili putem internetskog dućana www.hocuknjigu.hr ostvare kupovinu u minimalnom iznosu od 150,00 kn na jednom računu te ispune kupon koji mogu zatražiti na blagajni, a koji sadržava broj računa, ime i prezime, adresu, grad i broj mobitela te ga ubace u za to predviđenu kutiju. Također, svi kupci koji žele sudjelovati u nagradnoj igri, moraju biti suglasni, odnosno dati privolu za obradu njihovih osobnih podataka, naznačenu na istom kuponu.
 
Na primjer:       Ivan Horvat, Horvatova 5, Zagreb, 091/111-111, 123-45679991
 
Za svakih potrošenih 150,00 kn sudionici mogu ispuniti jedan kupon. Na primjer: za ukupan račun od 304,00 kn, sudionik će dobiti samo jedan kupon. Kupac s nekoliko pojedinačnih računa s minimalnim iznosom od 150,00 kn ima pravo na onoliko kupona koliko ima pojedinačnih računa te si njihovim ispunjavanjem može povećati šansu za nagradu. Međutim, jedan dobitnik može osvojiti samo jednu nagradu iz nagradnog fonda.
Prijava se smatra pravovaljanom ako su ispunjeni svi traženi podaci, dana privola za obradu podataka te ako se navedeni broj računa slaže s propisanim pravilima, što će se provjeriti u centralnom računalnom sustavu Priređivača. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem kupona, ali s različitim brojem računa. U slučaju da kupon s istim brojem bude ispunjen nekoliko puta od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.
 
Sve neispravne ili nepotpune prijave automatski se isključuju iz izvlačenja.
 
Članak 4.
NAGRADNI FOND
 
Nagradni fond uključuje:
  Nagrada Broj nagrada Jedinična vrijednost nagrade u kn Ukupna vrijednost nagrada
(PDV uključen)
1 Školski poklon paket - Set Belmil Compact Pretty (školska torba, vrećica za papuče, puna pernica BIC pribora) i poklon bon Hoću knjigu u iznosu od 500,00 kuna 1 1032.01 1032.01
2 Školski poklon paket - Set Belmil Classy (školska torba, vrećica za papuče, puna pernica BIC pribora) i poklon bon Hoću knjigu u iznosu od 500,00 kuna 1 937.00 937.00
3 Knjiški poklon paket izdavačke kuće Planetopijia 1 1256.00 1256.00
4 Knjiški poklon paket izdavačke kuće Fokus 1 1000,00 1000,00
5 Knjiški poklon paket izdavačke kuće Znanje 1 940.90 940.90
6 Knjiški poklon paket izdavačke kuće Profil 1 592.70 592.70
 
 
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 5.758,61 kn (PDV uključen)
 
Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.
 
Nagrade nisu zamjenjive za novac niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od ovih pravilima utvrđenih iznosa. Priređivač će predati dobitnicima nagrade uz primopredajni zapisnik, osobno ili na dokaziv način (putem preporučene pošiljke).
 
 
 
Članak 5.
POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE I IZVLAČENJE DOBITNIKA
 
Sve ispravno popunjene prijave s imenom, prezimenom, adresom, brojem računa i privolom za obradu podataka zaprimljene putem kupona ulaze u zajedničku kutiju koja će sadržavati kupone iz svih poslovnica.
 
Izvlačenje će se odvijati slučajnim odabirom iz zajedničke baze prikupljenih kupona. Izvlačenje će se održati 5.8.2019. godine u 12:00 h, u knjižari Hoću knjigu Megastore, Bogovićeva 7, 10000 Zagreb. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija sastavljena od tri člana, koju će imenovati Priređivač. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati imena i adrese dobitnika te će se provjeravati jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih Pravila.
 
Za izvučene dobitnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih Pravila, neće se javno objavljivati podaci, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni. Podaci će se trajno obrisati tri mjeseca od završetka nagradne igre.
 
Nagradne su neprenosive i odnose se isključivo na osobu dobitnika. Ako izvučeni dobitnici nagrada izjave da nisu u mogućnosti iskoristiti dobivene nagrade u vrijeme navedeno u pravilima nagradne igre, izvlačit će se novi dobitnik sve dok se ne izvuče dobitnik koji je u mogućnosti iskoristiti nagradu u vrijeme navedeno u pravilima nagradne igre.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.
 
U slučaju da vrijednost nepodijeljenih nagrada nakon završetka nagradne igre prelazi iznos od 5.000,00 kn, nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u korist državnog proračuna sukladno čl. 11  Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N/N broj 8/10).
 
Članak 6.
ROK ZA PODIZANJE I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA
 
Nagrade dobitnici mogu preuzeti u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku u bilo kojoj od poslovnica Priređivača.
 
Dobitnici nagrade koji u roku iz prethodnog stavka ne preuzmu nagradu, bit će pismenim putem ponovno obaviješteni i mogu svoju nagradu preuzeti u naknadnom roku.
 
Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 kn postupiti u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10; odredbe čl. 11. i 15.)
 
Iznimno, nagrada se može poslati poštom.
 
Dobitnici će biti kontaktirani od strane Priređivača nagradne igre, a prilikom preuzimanja nagrade moraju se identificirati osobnim dokumentom.
 
Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi roditelji (ili skrbnici) prihvate takve nagrade i postupe u skladu s pravilima ove nagradne igre.
 
Priređivač ne snosi troškove dostave izvan granica RH.
 
Članak 7.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE
 
Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile, odnosno u slučaju da nastupi događaj na koji Priređivač niti nije mogao utjecati, koji se nisu mogli spriječiti niti predvidjeti.
 
Članak 8.
OBJAVA REZULTATA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 
Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na Internet stranici priređivača nagradne igre www.hocuknjigu.hr u roku osam (8) dana od dana izvlačenja.
 
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri izvučeni dobitnik daje izričitu i nedvojbenu privolu Priređivaču kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka da javno objavi inicijale njegovog imena i prezimena te grad stanovanja na internet stranicama Priređivača.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Priređivaču kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka (Data Controller) da osobne podatke iz čl. 3. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradne igre.
 
Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke Priređivač čuvati 3 mjeseca od dana završetka nagradne igre nakon čega će ti podaci biti uništeni te na isto sudionici pristaju u cijelosti.
 
Sudjelujući u nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradne igre pa do uništavanja istih, koriste od strane Priređivača isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti priređivača.
 
Sudionici ovoge nagradne igre sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Priređivača o svojim pravima i to:
  • pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću Priređivaču na bilo koji od dostupnih kontakata Priređivača, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena
  • pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja
  • pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka
  • pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga
  • pravo dobiti od Priređivača kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima.
 
Priređivač kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka rukovat će podacima sudionika prema standardima koje propisuje Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka.
 
Davanje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz čl.3. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnoj igri.
 
Priređivač jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osoba te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim onu ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu.
 
Članak 9.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE
 
Sudionici nagradne igre bit će upoznati s pravilima nagradne igre putem objave na Internet stranici Priređivača nagradne igre www.hocuknjigu.hr. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obaveze iz pravila nagradne igre.
 
Članak 10.
POGREŠNE  I NEREGULARNE PRIJAVE
 
Pogrešni i nepotpuno ispunjeni kuponi ili kuponi na kojima nije dana privola za obradu osobnih podataka nevažeći su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.
 
Članak 11.
SUDSKA NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
 
U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
 
Članak 12.
VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE
 
Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH za njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.
 
Hoću knjigu d.o.o.
Zagreb, 1.7.2019.
 

Prijavite se i budite prvi koji će iskoristiti prednosti online kupnje

Prijava
Molimo Vas da u nastavku izaberete razinu kolačića koju želite prihvatiti.
Klikom na "DA" prihvaćam kolačiće koji dozvoljavaju da Hoću Knjigu d.o.o. personalizira svoju web stranicu prema mojim interesima i potrebama i tako poboljšava moje iskustvo na web stranici, te prihvaćam da Hoću knjigu d.o.o. koristi automatizirano donošenje odluka, a što uključuje izradu profila u skladu s člankom 22. stavkom 2. i 3.Opće Uredbe o zaštiti podataka. U slučaju kada ne prihvatite sve kolačiće koristit ćemo samo „Osnovne kolačiće“, koji podržavaju rad web stranice, a koji ne prate Vaše aktivnosti. Više informacija i postavke.

Da li prihvaćate sve kolačiće?